Subsidievoorwaarden

Eisen/criteria Kunst en Cultuur op School:

 1. De subsidie wordt verleend voor een door de school ingediend cultureel jaarprogramma dat is goedgekeurd door de adviseur van KCOS.
 2. Het Voortgezet onderwijs komt in aanmerking voor deze subsidie voor scholieren die nog geen CKV programma volgen (in de regel: de onderbouw).
 3. Binnen het cultureel jaarprogramma van iedere school zijn activiteiten van ten minste drie verschillende - al dan niet samenwerkende - instellingen/aanbieders opgenomen.
 4. De aangevraagde subsidie moet worden ingezet voor de geplande culturele en kunstzinnige activiteiten, inclusief vervoerskosten.
 5. De subsidie wordt verstrekt op voorwaarde dat de school een eigen bijdrage per leerling inzet van € 10,00 (primair onderwijs) resp. € 6,00 (voortgezet onderwijs) (bedrag sinds 2020-2021).
 6. Scholen leveren jaarlijks alle relevante informatie aan, nodig voor het plannen en uitvoeren van de activiteiten. KCOS deelt deze gegevens en het jaarprogramma met alle betrokken aanbieders.
 7. Scholen evalueren de uitvoering van het eigen jaarprogramma volgens de evaluatiesystematiek van KCOS.
 8. Eventueel te veel uitbetaalde subsidie kan worden teruggevraagd.
 9. De school beschikt over een actueel meerjarig Cultuurbeleidsplan waarin de visie, missie en interne organisatie zijn opgenomen. Hieraan gekoppeld dient de school jaarlijks een cultureel jaarprogramma in, bestaande uit activiteiten waarin bovengenoemd beleid vorm krijgt.
 10. Iedere school heeft een cultuurcoördinator als aanspreekpunt voor de gemeente, KCOS en de instellingen/aanbieders.
 11. Iedere school is vertegenwoordigd op ten minste twee door KCOS georganiseerde dan wel onderschreven bijeenkomsten.
 12. Scholen worden steekproefsgewijs gecontroleerd op de uitgaven. Facturen van culturele aanbieders dienen tot zes jaar na uitvoering van de activiteit overlegd kunnen worden aan de controlerende instantie.

Boekingsvoorwaarden:

Protocol in het kader van Corona

De aanbieders van Kunst en Cultuur op School moeten in het kader van corona handelen volgens de protocollen die Cultuurconnectie opgesteld heeft voor de betreffende discipline. Lees hier het protocol.